Projekce

Na základě dlouholetých zkušeností zajišťujeme projekční práce v oblasti technického zabezpečení budov. Naše hlavní specializace je vytápění a vzduchotechnika.

S týmem spolupracovníků na přání zákazníka řešíme veškeré projekční potřeby ve všech stupních.

 • Studie (základní stupeň dokumentace s odhadem nákladů na akci)
 • Dokumentace pro územní řízení (dokumentace v rozsahu potřebném pro vydání územního rozhodnutí v souladu s prováděcí vyhláškou zákona 183 /2006 Sb.)
 • Dokumentace pro stavební řízení (dokumentace v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení v souladu s prováděcí vyhláškou zákona 183 /2006 Sb.)
 • Dokumentace pro provedení stavby (podrobná projektová dokumentace pro provedení stavby s výkazem výměr a položkovým rozpočtem)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (dokumentace skutečného provedení stavby a jejich drobných změn oproti schválené PD-ke kolaudaci stavby)
 • Dokumentace změny stavby před jejím dokončením (dokumentace změny povolené stavby oproti schválené PD)
 • Dokumentace změny užívání stavby (dokumentace změny užívání stávající stavby nevyžadující stavební úpravy v souladu s prováděcí vyhláškou zákona 183 /2006 Sb.))
 • Dokumentace k odstranění stavby (dokumentace pro vydání povolení k odstranění stavby v souladu s prováděcí vyhláškou zákona 183 /2006 Sb.))
 • Dokumentace k ohlášení stavby (dokumentace nevyžadující stavební povolení)
 • Zaměření stávajícího stavu objektu / pasport (dokumentace stávajícího stavu existujících objektů)

Zajistíme zpracování potřebných studií, průzkumů a posudků

 • EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí)
 • Rozptylová studie
 • Hluková / akustická studie
 • Statický posudek
 • Požárně bezpečnostní řešení